Signes 100  149
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

100dr, tr, tra, t.r, DARA3101sur, sur, shur, t.r, SUR, SHUR
102msh, sikh4, sukh, shukh, AKHULAB, ASHKUD(334+102), KHALBA2(586+102), MUSH2, SUKH, SHUBA(586+102), TISHPAK103msh, INANNA, INNANA, INNIN, MUSH2, NIDBA(469+103)
103aSHE12103bASHUGI, SED, SHE4, SHED7
104(det) sa, sa, sha10, SA104aASHGAB(=B 104,6)
105g, gn, gar19, garak, kn, kr, kra, GAN2, GANA2, GURU6, IKU, KAN2, KAR2105aAL'AL2
106g, qu6, tik, tiq, GU2, GUN2107USAN
108dur, tr, t.ur, DUR108*bilti, biltu, GUN
109ll, ALAMMUSH(LI:141a), LAL3110GURUSHDA, KU7, KUSH6
111gur, guru, kr, qur, tari, taru, GUR, KUR3112se, si, s., se, si, sh, sh, ENSI2(286+376+112), SI
113si4(LI errimp 114), su4, s, s, shi5, shu7,  GUN3, SI4, SU4(confusion w/114)114dar, dar(LM), dr, dsh(B:339), tr, tr, tr, t.ir4, DAR, TAR2(confusion w/113; =B v114)
115res, resh, ris, rish, sag, sak, saq, sha24, shag, shak, shaq, AZUKNA(401+115), BALLA(536+597+115 +320+152+211), BALLA2(536+597+115 +320+152+554), DUL7, SAG116MUKH2(=LL d116)
117(v118)118DILIB3(=B d118)
119KAN3121GUD2, GUDU2
122(det) m, MA2, SANGA2(320+122+ 352+352)122aDELLU, DIMGUL
122bUD5, UZ3123dir, ml, sa5, su12(B:164), ter4, t.ir, ADDIR(579+295+226 +469+123), DIR, DIRI, DIRIG, MAL2, SA2
123ang, nk, nq1242, db, dp, dapa2, tab, taba, t.ap, t.apa, tab, tap, TAB
124a3, ech21124b4, LAMMU2, LIM2, LIMMU2(=LM e124,B 124, 42)
124x 124y 
124z 125MEGIDA
125b5, IA7125c6, ASH4
125d7, IMIN2125e8, USSU2(LI montre 598d)
125f9, ILIMMU2126bkh, pakh2, sum6, t, tag, tak, taka, taq, tuk5, sum, shu14, shum, TAG, TIBIR, SHUM
126fUTTU (=L e126)128ab, ap, s, s., sh, s, s., sh7, z, AB, ABA,  ESH3, IZ3
128ashbu(=L e128)129nab, nap
129a(det) mul, np, MUL130ug, uk, uq, UG, PIRIG3
131as, asa, as., az, us.4, uz4, AZ131aNIB(B), NIB2(L)
132(det) da5, gi27, gin6, kin6(?), TABIRA(132+560), TIBIRA(132+560), URUDU132x 
133bb, bba(B), bba(L), k, ppa(B), ppa(L), KA2, KAN4(L:31)134dkh, u16, um, UMMEDA(134+532; L:315), UMU
135SAMAG2(L:138), SUMUG(B:138)135aSAMAG3(L:314) (=134x411)
136SAMAG(B:138)138dub, dup, tub, tup, t.ub, t.up, DIKH, DUB, MES2, MEZ2, SAMAG(L:136), SAMAG2(B:135), SUMUG(L:135), SUMUG2(L), TUP
139(det w/579b) d, ta, t., TA140GANMUSH, GANSIS
141GANMUSH2141aALAMMUSH(LI;B:109), LAL4(B:v140)
142i, nd, nt, nt., I, KUN4(142+537)142ai-a, ia, ie, iu, y(=LM suiv 142)
143(det) gan, kh, kh, km, kan, kana, li6, qan, qm, DIM9(151+143), ERISH7, GAN, GANA, KHE2, KAM2, KAN, UDUL7, UTUL7144du13, mar5, mara5, maru(LM), maru5, tu19(L:230), tur, tura, turu, t.r, BAN3, BANDA3, BIBE(372+144+78), DI4, DUMU, IBILA(144+211), KUN5(144+536), TUKUMBI(354+597+ 144+481+214), TUR
144aGENA, GENNA, GINA, GINNA (=LM e144)144fZIZNA
145b, ba, ad, at, at., p, AD145x 
146KHASHKHUR147se, si, s.e, s.i, z, z, ZE2
148en6, in, ini, IN149rab, rap, RAB
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009