Signes 150  199
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

150DIM3150aDIM8(=L e150)
151shr, sharri, sharru, DIM9(151+143), LILAN, LILLAN, LUGAL, PALA(79+151)151aADAMEN2, DADRUM
152khir, sr, shr, u9, BALLA(536+597+115+ 320+152+211), BALLA2(536+597+115+ 320+152+554), EZEN, GIR11, KESH2, KESHDA, SAKHAR2(LM; B:331e; LI:309+152), SIR3, SHAKAR(LM; B,LI:331e), SHER3, SHIR3(aussi v331e)1524ENKUM(99+60+363b +87+532+152), UBARA
1524*GUGU2
1528bd, bt, dur8, ug5, uq5, BAD3, UG5   
154 155 
156ASILA, ASILAL157LUBUN
158ASILAL3, SIL6159SIL7
164s, s, sm, su12(L:123), sum, sm, she19(B), che21(B:82), shm, SE3, SI3, SUM165nk, ERESH2, NAGA, TE3, TU5(354+165), UGA(318+165+319)
166bush, sh, kas, kasa, ras, rash, BU2, DANNA(166+371), KAS, KASKAL, KASH2, RASH166bBALIKHA, ILLAT (=L e166)
166'takhazu167dkh, du8, dukh, gab, gaba, gap, kp, qab, qap, tkh, tukh, tukhu, t.kh, t.ukh, ASAL2(579+58+167 +377), DU8, DUKH, GAB, GABA
167a(partiel v167; =L e167)167b(v167; =L e167)
168ru6, s.eri, s.eru, BIR4, EDIN, ERU4(579+168), MURU5(554+381+168), RU6169dakh, takh, takha, tkh, t.akh, DAKH, TAKH
170am, AM, ILDAG2(579+170)171(det) shir4, shira, shiri, UZU
172be8, b, bil, d, kun9, km, li9, ne, ni5, pi5, pil, pil4(296+172), qm, sakh5, sukh8, s.akh, s.kh, te4, t, t.i5, BI2, BIL, DE3, DU14(330+172), GENE(461+172), GUNNI(461+172), IZI, IZI2(461+172), IZU, KUM2, LAM2, NE, NIMUR(461+172), SHE6, SHEG6, TE3, ZAKH172arm, rm, ERIM2(=LM e172, B 172, 51ff.)
173be7, bi5, bl, bl(296+173), ne8, pl, pl(296+173), BIL2, GIBIL174ESH12
175ESH13176NINDA2
178aasn, shm, shan(LI:180), SHAM3(=L 176')181AZU, UZU2(=LL d181)
181aUSHBAR(L), USHBAR2(B) (=LM e181)182AZU2, SUBAR2, SUMUSH
183g, m, ram, rama, AG2, AGA2, EM3184 
185MURU11, MURUM, UBUDILI, UGUDILI, USHBAR3(B:204b)186URU11
187shm, SA10, SAM2, SHAM2187a(partiel v187) (=L e187)
187b(partiel v187) (=L e187,B 187)190khsh, khsh, s.b, s.p, zaq4, zek, zb, zik, ziq, KHASH2, ZIB2
190gNIGIN6190h(v190k)
190kGALAM, SUKUD191gu8, gum, ku13, kum, kn, qu, qum, ri12(B:230), GUM, KUM
192gas, gas., gaz, ks, kas.(L), ks.(B), GAZ, NAGA2(L), NAGA3(B)194ESHGAL, URUGAL
195ab4, aba4, ABA4, ERI11, GUN4, GUNU4, IRI11, LARSA(381+195), LARSAM(381+195), UNU, UNU2(376+195), UNUG, URI2(331+195+461), URIM2(331+195+461)196UNUGI
198AGARIN2199AGARIN
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009