Signes 200  249
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

200NANSHE, NINA, SIRARA200cZI4
200dESHEMIN4200*(v200;=L 200)
201kas5, GIGRI(201+201), GIR6, GIRI6, SUKH6, SUKHUSH202e12(459a+202), ed4(459a+202), m, kas4, GIGRI2(202+202), GIR5, IM2, KASH4
203r, UR2204bMURU2(LM;B:337), MURU4(B,LI), URU7, USHBAR3(L:185) (=L e185)
205l, il, IL

 

206du, e11(459a+206), gub, gup, im4(L:32), kin7, kub, kup, qub, qup, r, sha4, t, t., ABRIG2(420+87+ 532+206), DU, E11(459a+206), GEN, GIN, GUB, MEN3, RA2, TUM2, UKU2(482+206)
206alakh4, sp, LAKH4207dm, du4, dum, b, p, b, p, tam4, tm(L:12), tm(L), tu4, tum, t.u4, t.um, DUM, EGIR3(B:554a), EGIR4(B), IB2, TUM
208(det) ANSHE, DUR3(208+50), EME3(554+208), SHAGAN3(208+50)209EGIR
209x210wi5, GESHTIN
210x21160, ish10, nid, nit, nit., s, s., ush, z, ASHLUG(324+211 +371+335), BALLA(536+597+ 115+320+152+ 211), GALA(211+536), GISH3, IBILA(144+211), NIDLAM(554+211 +435), NIDLAM2(554+211), NITA, US2, USH
211bKASH3(=L 211a)212es5, esh15, esh16(LI;B:325a), s, s., ish, ishi, z, mil, mili, ISH, KUSH7, SAKHAR, SAKHARDUB, SAKHARPESH, UKUM
214bi, b, gash, ks, kash, p, p, sa18, su15, sha21, shu13, BE2, BI, KASH, KASHBIR(214+579 +373), TUKUMBI(354+597 +144+481+214), ULUSHIN(214+339 +579+13), ULUSHIN2(214+339 +13+70)215(det) rig, rik, riq, shi6, shim, AGARIN5(237+215), BAPPIR2, LUMGI, NUNGI, SIRIS, SHEM, SHIM
216BULUG6, NUG, SHEMBULUG2, SHIMBULUG2
217NUG4
218BULUG7, SHEMMUG, SHIMMUG
219SHAQA2
219*SHEMBI, SHEMKASH, SHIMKASH
220BULUG8(?)
221NUG2222SHEMESHAL
224DUMGAL, LUMGI2, LUNGA(L), LUNGA2(B), NUNGI2, SIRIS(LM;B,LI:215), SIRIS2(B)225AGARIN4(237+225), BAPPIR, LUMGI(B:215), LUMGI3(B), NUNGI3
226ADDIR(579+295+ 226+469+123), GISAL227BANSHUR2, KISHI11
228gb, gp, kep, kib, kip, qib, qip, tur4, t.ur4, l, BURANUN(579d+ 381+228+87+461), BURUNUN(579d+ 381+228+87+461), KIB, UL3, ULLU2(LI errimp 229), SHENNUR, ZIMBIR(381+228+ 87+461)229(det) dg, dk, dq, ia4, tg, tk, tq, NA4, ZA2
229aKHUNIN230ban4, d, d, gag, ka15, kak, ki7, kl, qaq, qi6, re13, ri12(L:191), ri13(L), r, tu19(B:144), DA3, DALA(449+230;L), DALA2(449+230;B), DU3, GAG, GUG6(15+230), KHENBUR, KHENBUR2(367+230), KAK, SUR7(461+230), PIKHU3(15+230)
230*(v233a)231dig, dik, diq, , i, ia6(231+579), l, l, n, ni, s.(?), s.al, shl, tiq(LM), tq, w(?), za7(?), zal, zr, DIG, DILMUN(231+ 574), I3, IA3, MU5, NI, SANTANA(343+ 231), ZAL, ZANGA
231x231y
232er, ir, ER, IR233g, m, mal, mala, BA4, MA3, MAL, DALKHAMUN(399+ 233), GA2, PISAN, SHITA
233aSHITA2(=B 233,40)234IKU2
235GAKHALLA236GAGIRSU
237AGARIN3(237+595), AGARIN4(237+225), AGARIN5(237+215), AMA, DAGAL239ESIBIR
242SABAD2244GANUN, USHUSH
244a(v244)246MUNU3
247GARASH248DAN4
249par4, KISAL, PAR4249b
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009