Signes 300  349
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

 300KHIBIS2, KHIBIZ2 301GISHBAR
 302LIDIM(?) 305KHIBIRA
306r, ub, up, AR2, ARA2, UB, UP307mar, wr, MAR
308e, i15, y, E, EG2 308aKHILIBU
309(det) dug, duk, duq, lud, lut, lut., lt., tg, tk, tq, BAKHAR2(309+15 +349), DUG, LUD, LILLU(309+62+ 349), LUM3, SAKHAR2(LI:309+ 152;B:331e;LM:152), SHAKAR(LI:309+ 331e;B:331e; LM:152), URRUB, URSUB, ZURZUB310(v69*)
 311BURU7, GURIN, GURUN (aussi v69*)312ku, un, KALAM, UKU3, UN
313gid, git, git., ki4(L:326), kid, kit, kit., ll, qi5, qid, qit, qit., sakh, skh, sukh4, shkh, GE2, GID, KID, LIL2, NIBRU(99+313)314lag, lak, laka, laq, lk, lq, msh, mis, mis., mish, rid, rit, tir., sd, st, sn, shid, shit, shit., KISHIB, LAG, LIG2, MES, MEZ, PISAN2, SAMAG3(?:B:135a), SANGA, SANGU, SILx(LM), SIL11, SILA11, SILAG, SHID, SHITA5, UMBISAG
 315EME2, UMMEDA(?; B:134+532) 315'UMMEDA2(B:137= 134x532+ 335)
315x  316SAMAG4
 317PISAN3, UMBISAG2318(det) (411+318), ba6, bu8(L), bu11(B), pu8(L), pu11(B), sam, sha17(B:455), sham, , , AD5(318+10; L:330b), BA6, KISHI16(318+10), KUSH3, SHIMBIRIDA(318+ 366+328), U2, UGA(318+165+319)
319ga, k, q, GA, GAR2(LM), GAR9, UGA(318+165+319) 319a 
   320gl, l, li, BALLA(536+597+115 +320+152+211), BALLA2(536+597+115 +320+152+554), DUSU(85+320), GUR3, IL2(LI errimp 205), SANGA2(320+122+ 352+352)
321lkh, lkh, lukh, lukhu, nakh, rakh, rikh, rukh, LAKH3, LUKH, RAKH, SUKAL, SUKKAL322dan, dn, gal9, kal, kala, lab, lap, lb, lp, qal4, rab4, rib, rip, rub, tan, tana, t.an, ALAD2, BAD4(461+322), ESI, ESIG, GURUSH, ILLU(579+322), KAL, KALA, KALAG, KALAGA, KANKAL(461+322), LAMA2(L), LAMA3(B), LAMAR, LAMMA, LAMMAR, LIRUM(354+322), SIG15, SI21
323ALAD(B), ALAD3(L), KARASH(461+323)324(det) , , , , , bid, bit, biti, bit., mt, md, pi11, pid, pit,  ARALI(324+366+69), ASHLUG(324+211+ 371+335), E2, INGAR(324+567), U6(449+324)
325nr, nir, NIR325a3, ESH16(LI:212)
 325b4, LIMMU4 326ge4, gi4, ki4(B:313), qe4, qi4, GI4
 326agigi326x 
 327USAN2(aussi v107)328ra, RA, SHIMBIRIDA(318+366 +328)
329dl, sr, sr, s.l(13+329;L:12), shr, ANDUL, DUL3, KUSH2, SUR2, SHUR2 329a5 ia9
330(det) l, na6, ql, DU14(330+172), LU2, NIGA2(330+367) 330aADAMEN
 330bad5(L), ad6(B), at5(L), at6(B), AD5(B:318+10), AD6(B) (=L e330, B 3306; LI errimp 69)331kh, kha, akhi(LI:334), nan, nn(13+331+461), nanna4(13+331+461), sis, sish, shas(LI:aussi 366), shas., shash(LI:aussi 366), shes, shis, shis., shish, shiz, ri, MUSH5, NANNA(331+461), NANNA4(13+331+461; LM:NANNA), NANNAR(13+331+461), SIS, SISH, SHESH, URI2(331+195+461), URI3, URIM2(331+195+461), URU3
 331a6, ASH9 331b7, IMIN3
 331c8, USSU3 331d9, ILIMMU3
331e(det) sar, sar, shar, sher9, shir9, shur4(482+331e), KIRI6(296+331e), MA4, MU2, NISSA, SAR, SAKHAR2(LM:152; LI:309+152), SHAKAR(LM:152), USAR(482+331e), USUR(482+331e), USHAR(482+331e), USHUR(482+331e) (=L e152)332bute, buti, butu, en7, puta, puti, putu, sak6, s.ak, z, zag, zak, zaq, ZA3, ZAG
333gr, kr, qar, qer5, GAR3, KAR3, QAR, ZEKH(556+333), ZEKHx(554+333)334, akhi(?;B:331), ed, et, et., id, di, it, it., A2, AKH5(334+579d), ASHKUD(334+102), ID, IDI2
 334ati8, TE8(=LM e334)335da, di, t, t.a, ARU(335+86), ASHLUG(324+211+ 371+335), DA
336lil, LIL337mr, muri, mru, MUR2, MURU2(LM:185[204b]), MURUB4, NISAG, UNU7(B:58)
338t.e5, DE2, SIMUG, UMUM, UMUN2339s, s., sh, sha(LI:579), z, dsh(L:114), es, is, tash, ASH2, BANESH, IMGAGA(339+579b), ULUSHIN(214+339+ 579+13), ULUSHIN2(214+339+ 13+70), ZIZ2
 3404, sutu341DAN35, sutu, DAN3(L:255)
342ma, wa6, MA, PESH3343gal, gala, kl, qal, rb, rp, GAL, SANTANA(343+231), SUR6(461+343), TIRU(343+376), TIRUM(343+376), UKUR2(343+53), USHUMGAL(343+11)
344br, bra, par6, pra(B:74), sha23, BAR2, BARA2(LI:69), PARA10(L:280), TITAB 345kuk(B:468), kk(L:468), l, GUG2, LU3
346bs, bish, gir, giri, kar4, kir, kiri, pesh, pis, pish, pisha, psh, qer, qir, qiri, GIR, KHA6, PESH347aga, mere, mir, miri, AGA, MER, MIR, NIGIR, NIMGIR, UKU
 348DUN4, NIGIR2, NIMGIR2349bur, buru, pur, puru, BAKHAR2(309+15+ 349), BUR, BURU4(71+349), LAGAS(71+349+55), LILLU(309+62+349)
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009