Signes 350  399
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

 350BUR-U, GASHAN350x 
35110000, sig7, shi7, SIG7, SHI7, UKTIN(361+358) 352bm, dim5(L:12), db, dp, tb, tp, t.b, t.p, BALAG, DUB2, SANGA2(320+122+352+352), TIGI(352+355)
353en8, na5, sha, zur8, ARA, NA5, PUZUR4(26+353), SHA354kat6(L), kat7(B), qad, qat, qata, shu, GESHPU2(354+60d), LIRUM(354+322), SAKHAB(354+480), SAKHAB2(354+457+472), SHU, TU5(354+165), TUKUMBI(354+597+144+481+ 214) (=LM e354b)
 354b1qa4, qd, qt (=L e354b) 354b2kad4, kat4, kat.4, qat5, KAD4, KARA4, PESH5(=L e354b, B 354b(205))
 354b3KAD7 354b4kad5, kat5, kat.5, qat8, KAD5, KAM3, PESH6(=L v354b, B354b(206))
355(det) bkh, bukh, lb, lib, lip, lu5, lub, lul, lulu, lup, nar, pakh, pikh, pukh,  KA5, LUL, NAR, NARI, PAKH, TIGI(352+355), SHATAM356sa6, sha6, GISHIMMAR, SA6, SIG6, SHA6, SHANGA
357x  358ALAM, ALAN, UKTIN(351+358)
 359TILLA, URI (=B v359)360esh18, ish8, GE23(B), GE22(L) (=LM 362'; cf. 411)
360x 361GE22(B), GE23(L)
362ar5, gam, gar17, gum4, gr, gru, qam, qr, GAM, GUR2 3639, sp(L:395), ILIMMU4 (signe d'hyphnation, saut de ligne, rptition)
 363a(v350) 363bENKUM(99+60+363b+87+532 +1524) (v351)
 364SHUSHUR 365KAD8, SHUSHUR2
366(det) gur16, gn, kur, kn, lad, lat, lat., mad, mat, mat., nad, nat, nat., qn(?), qr, sad, sat, sat., shad, shada, shadi, shas(LI), shash(LI), shat, shat-(L), shat., ARALI(324+366+69), ARATTA(435+366+68 +461), ESA(366+73), GIN3, GUDIBIR2(366+ 366), KUR, MAD, SAT, SHIMBIRIDA(318+366 +328), SHRUPPAK(7+ 366+68)367(det) ir11(LM:50x367;B, LI:51), she, ASHNAN(367+375), DABIN(536+367), EZIN2(367+375), EZINA2(367+375), EZINU2(367+375), KHENBUR2(367+230), IR11(LM:50x367; B,LI:51), NIGA, NIGA2(330+367), SHE
 369KARADIN2 370KARADIN3
371bu, gd, gt, gt., pu, qd, qt, ra5, sr, shr, shd, ASHLUG(324+211+ 371+335), BU, DANNA(166+371), GID2, KIM3, SIR2 371aSIRSIR
 371bMUNU5(=L e371, LL 371a) 371cMUNU7(=L e371b)
372us, us, ush10(B), ush11(L), uz, BIBE(372+144+78), USH10(B), USH11(B:17), UZ373sar4, sir, s, s, shir8, shud, shut, shut., shuz, BIR8(579+373), KASHBIR(214+579+373), SIR, SU3, SUD
374mush, s.ir, s.iri, s.r, shir10, wush, zr, MUSH 374aNIDABA, NISABA (=LL 165, LM suiv 374)
375dir4, ter, tir, t.ir5, ASHNAN(367+375), ESHA(579+375), EZIN2(367+375), EZINA2(367+375), EZINU2(367+375), GAMUN(465+375+427), TIR 375aKARADIN6, NINNI5 (=L e375, B 375,45)
 375bKARADIN 375'MUNU8
376(det) de4, di12, te, ti7, t.e4, t.i4, EN5(295+376), ENSI2(295+376+112), GAL5, MUL2, TE, TEMEN, TIRU(343+376), TIRUM(343+376), UNU2(376+195) 376*gar14, kar, kara, kir8, qr, KAR
376b 377likh4, lis, lish, liz, mal4, ASAL2(579+58+167+377), DILIM2, LISH
378(signe de sparation) 378a
3792AD4(LI no#) 380(v406)
381a12, br, dm, khsh, khish, khd, kht, kht., lakh, likh, par, para(L:74), para11(L), per, pir, sa15(?;B:597), sa16(L:597), ta5, tam, t, t.m, u4, ud, m, ut, ut., ADAB(381+87), AMNA, ARAB(381+87+78), AZALAG(536+381), AZLAG(536+381), BABBAR, BAR6, BURANUN(579d+381+ 228+87+461), BURUNUN(579d+381+ 228+87+461), DADAG(381+381), ESHTUB(287+381+589), KHA5, KHAD2, KISLAKH(461+381), LARSA(381+195), LARSAM(381+195), LUGUD(69+381), MURU5(554+381+168), PAR, PIRIG2, TAM, TU2, U4, UD, UTU, ZIMBIR(381+228+87+ 461)
 381a, i10, ARA24, E3, ED2(=L e381)   
 381bkhb(=LL 382, LM e381;v89?) 382ITIMA2(LI errimp 26)
383, aw, be6, b, i16, ia8, u, iw, ya, ye, yi, yu, ma9, me8, mi5, pa12, pe, pi, tl, tla, u17, U17(L:49*), GESHTU, GESHTU2(296+536+383), GESHTU3(296+383+536), PI, TAL2384lb, lp, sh, PESH12, SA3
 385NANAM 388BIR6
 389GUDU5390ISHKILA, ISHKILLA, PESH4
 391algameshu392u4, kh, khu, AKSHAK, UKH2, UPE
393br, khsh, lkh, lkh, nura, nuri, nuru, par5, pr, sp, s.ab, s.ap, tam5, zab, zap, EREN2, ERIM, ERIN2, RIN2, ZALAG2394NUNUZ
 394bLAKHTAN (=LL 394a,LM e394) 394cUSAN3
 394dMUD3395sp(B:363), s.ib, s.ibi, s.ip, ship, zib, zip, zb, ZIB
 395a 395*(v395)
396(det w/579), 3600, , da10, de8, d, du10, khe, khi, i11, sr, shr, ta8, t, t, t., t., t., DU10, DUG3, KHI, SHAR2 396atp (=LM suiv 396)
397a, e, i, u, a, akh4(L:60), e, kh, i, kh, u, ukh5398, , , (B), (B:494),
, akh, , ekh, , ikh, u13,
(B), (B:494), ukh, AKH, UKH, UKHU
 398aGUDU4(=L e398)399(det) 3600, em, im, n, tum9(L:557), tum10(B:557), tumu, shar5(LM; aussi 86), ANZU(13+399+445), DALKHAMUN(399+233), IM, ISHKUR, MURU9(399+445), NI2, SHAR5, TU15
 399aDUNGU   
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009