Signes 450  499
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

450p, PAD3451ar, AR
 452AGRIG, GISKIM, GISHKIM 452a(v452)
454KUR7, KURU7, KURUM7, SIG5455sha17(B), sha19(L), , LIBIR, SI5, U3
456khul, KHUL457de, di, s, s, sha18, shb(B:295k), ti4, t.e, t.i, DI, SA2, SAKHAB2(354+457+472), SI8, SILIM
458EMESH(554+458), LAGAR, MURUB2(554+458)459dul, tul, DUL
459adul6, e11(459a+206), e12(459a+202), ed4(459a+202), tul5, tu21, tl, t.l, DU6, E11(459a+206), TILLU (=L e459) 459bSHMUNDA (B errimp 459a)
 460SU7461(det) ge5, gi5, ke, ki, nn(13+331+461), q, q, ARATTA(435+366+68+461), ARATTA2(436+68+461), BAD4(461+322), BURANUN(579d+381+228+ 87+761), BURUNUN(579d+ 381+228+87+461), GANBA(461+435), GENE(461+172), GUNNI(461+172), IZI2(461+172), KANKAL(461+322), KARASH(461+323), KI, KISLAKH(461+381), NANNA(331+461), NANNA4(13+331+461; LM:NANNA), NANNAR(13+331+461), NIMUR(461+172), SUR6(461+343), SUR7(461+230), URI2(331+195+461), URIM2(331+195+461), ZIMBIR(381+228+87+461)
 462KHABRUD 463KISLAKH2
 464(signe de rptition), u7,  KIMIN(=B 461,280+464)465dan5, din, dini, dn, tin, tn, t.in, DIN, GAMUN(465+375+427), KURUN2, TIN
 466kech4, kich4, kichi4 467dun, sul, shkh, sul, tun4, DUN, SHAKH2, SHUL
468k, kuk(L:345), kk(B:345), qu5, AZAG(468+13), GUSHKIN(468+85), KU3 469bd, bt, bt., pad, pat, pat., shug, shuk, shuq, ADDIR(579+295+226+469+ 123), KUR6, KURUM6, NIDBA(469+103), PAD, SHUG
 47015, UIA47120, 21(471+480), mam, man, mm, mn, nash, nis, nish, shar4, shrru, wan, BUZUR2, MAN, MIN3, NISH, PUZUR2, SHUSHANA2
47230, b, s, esh, is5, sh, sin, BA3, ESH, SAKHAB2(354+457+472), SIN, USHU34734, 40, LIMNU(LM), LIMNU3, NIMIN, NIN5, SHANABI2
47550, KINGUSILI2, KINGUSILLA2, NINNU480(det; indique phrases et paragraphes), 1, 21(471+480), 60, 600(480+411), ana, dsh, dish, dsh, esh4, g, g, il4, ili6, ish4, li5, tsh, tis, tish, tiz, tish, DISH, ESH4, ESH18(LM), GI3, GISH2, I(det), MAKKASH, SAKHAB(354+480), SANTAK4, TAL4
480x 480y 
480z  481l, lal, sur5(481+483), shur5(481+483), LA2, LAL, TUKUMBI(354+597+144+ 481+214)
 481aribbatu (=LL 481*, LM e481) 481bribbatu (=LL 481*, LM e481)
 481cDUG5(?) (=B 481, 73)481x 
 482ll, shur4(482+331e [LM:152]), LAL2, UKU2(482+206), USAR(482+331e), USUR(482+331e), USHAR(482+331e), USHUR(482+331e) 482aribbatu (=LL 482*, LM e482)
 482bribbatu (=LL 482*, LM e482, B 482,20) 482cGAR2 (=B 319,9)
482x 483gl, gili4, gir8, khab, khaba, khap, kele, kil, kr, qil, qr(LI:430), r, reme, r, rim, rimi, rin, sur5(481+483), shur5(481+483), ELLAG, GIRAG, GIRIM, GIRIN, GUD8, GUR4, KHAB, KIL, KUR4, LAGAB, LUGUD2, NIGIN2, RIM, RIN
484ENGUR, ZIKUM 485BARA8(LI errimp 490), PARA8
486GIGIR (=LL 485)487ESIR2
 488a  488bBARA3(LI), BARA5, PARA5 (LI errimp 485, aussi PARA3)
 489aSIDUG491sar6, s.ar, s.ara, zar, ZAR
 492SHERIMSUR, SHERINSUR2 493GANA5, GANAM5
494(L:398), u8, (L:398), LAKHAR, SHURUN, U8, US5 (=B 494+493) 495UDUB
 496KUNIN3(?) 497ME9
 498GALA4 499UGRA
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009