Signes 50  99
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

50r, r, ir11(LM:50x367;B,LI:51), wr, ARAD, DUR3(50+208), IR3, IR11(LM:50x367;B,LI:51), IRDA, NITA2, SHAGAN2(444+50), SHAGAN3(208+50)  
51ir11(LM:50x67), AMME(?), ARAD2, IR11(LM:50x367) (=LI 50,51)52(det) ITI, ITU
52aARAKH253skh, sikh, s.kh, s.ekh, shakh, shikh, shkh, SUBAR, SUBUR, SHAKH, SHUBUR, SHUBURA, UKUR3(343+53)
54BAR8(B), BAR12(L), BURU15, EBUR, SULLIM, SHIBIR255khir4, la, LA, LAGAS(71+349+55), SHIKA
56bin, pin, APIN, ENGAR, URU457makh, mekh, mikh, MAKH
58d, ku4, pi10, tu, t., ASAL2(579+58+167+377), GUR8, KU4, TU, TUD, URU5, UNU7(L:337)59gb, gp, le, li, EN3, ENSI(99+532+59), GUB2, LE, LI
60akh4(B:397), ba14, bab, bap, gur12, kr, pa4, pap, qur4, ENKUM(99+60+363b+87+532 +1524), KUR2, PAB, PAP, SHUSHSHUB(60+60+69*)60apsh, PUSH2(=L e60, B 60, 24ff)
60bPA6(=L e60)60cPA5(=L e60)
60dbur13, pur13, BULUG3, DIM4, GESHPU2(354+60d), MUNU6(=L e60,B 60, 33ff)60eBULUG4(B:560), MUNU5(=L e60))
60*GAM3, ZUBI61i14, ia5, mu, shd, sht, shu10, shm, shmu, wu4, MU, MUKHALDIM
62ga5, ka4, qa, shl, LILLU(309+62+349), QA, SIL3, SILA3, SHITA663agt, kd, kt, qad6, qat6, shd, KAD2(=L e63)
63bSASIRRA63cgt, kd, kt, KAD3(=L e63)
63ddad, dat, gid6, kt, shd; sht(LI), sht, sht.(LI), sht, tad, tak, tat, tat., t.ad, t.at, KID2, TAG4, TAK4(=L e63)63eEGA2(B:87c))
65SHESHLAM66GUG4, LAMAKHUSH, NUMUN2, ZUKUM (=L d66,B 66C)
67gil, kl, ql, GE16, GIB, GIL, GILIM, KHIL   
68ru, shub, shup, ARATTA(435+366+68+461), ARATTA2(436+68+461), ILLAR(296+68), RU, SHUB SHURUPPAK(7+366+68)
69bad, bat, bat., be, bi4, bt, bt., gam5, mt, me4, med, mid, mit, mit., mt, pt, pt., p, p, pt, qd, qt, sun, s.is., shum4, ti5, til, t.l, sh, zaz, zis, ziz, ADAMA(69+427), ARALI(324+366+69), BAD, BARA2(B,LM:344), BAT, BE, ESHE3, IDIM, LUGUD(69+381),  MED, MID, MUD2, SUMUN, SUN, TIL, UG7, ULAL, USH2, ZIZ
69*BURU7(LM), GURUN(LM), SHUSHSHUB(60+60+69*)   
70naq, NA, NAGGA(13+70), ULUSHIN2(214+339+13+70)71nu11, sher, shir, BURU4(71+349), LAGAS(71+349+55), NU11, SIR4, SHIR, SHUR3
72gl, kul, qul, zar4, zer, zir, KUL, NUMUN73de9, d, te9, ti, t.e6, t., ESA(366+73), TI
74, ba7, bar, bash, ma7, mas, mas., mash, pr, para(B:381), pra(L:344), sutu(296+74), war, wash, BAN2, BAR, KUNGA2(74+13), MASH, PAR2, SA9, SUTU(296+74)74aGIDIM2(=B 74,335)
74*DALLA, IDIGNA (=B 74,238f)75l, nu, l, NU
76kun8, msh, MASH277ku14, kun, kunu, qun, KUN
78(det) 'u, bakh, bak, baq, khu, mus8, pag, pak, paq, pq, u11, ARAB(381+87+78), BIBE(372+144+78), KHU, MUSHEN78au5, U5(=L 78*)
79bir5, na7, nam, pir6, sim, sm, sham4, shm, NAM PALA(79+151), SIM, SIN279abur5, BUR5 BURU5(=L v79*)
79b(v79a:=L v79*)80eg, ek, eq, gl, ig, ik, iq, GAL2, IG, IK
81mt, mu12, mud, mut, mut., MUD82sa4, sha22, she18(L), she21(B), SA4
83ra4, rad, rat, rat., rt, rud, rut., RAD, SUD2, SHITA384s, s, s., s., ze, zi, SE2, SI2, ZI, ZID
85(det) ge, gi, k, k, qn, q, q, DUSU(85+320), GE, GI, GUSHKIN(468+85)86dal, re, ri, sar5, tal, tala, t.al, ARU(335+86), DAL, DI5, RE, RI, TAL
87nu6, nun, sl, s.il, zil, ABRIG2(420+87+532+206), ADAB(381+87), ARAB(381+87+78), BURANUN(579d+381+228+87+461), BURUNUN(579d+381+228+87+461), ENKUM(99+60+363b+87+532+1524), NUN, ZIMBIR(381+228+87+461)87atr, TUR3
87aaARKHUSH3, IMMAL87bARKHUSH2, SHALLAM(?;L:87m), SHILAM
87cAKAR, EGA2(L:63e)87dKURUDA
87mSHALLAM(?;B:87b)88gb, gp, khb, khp, kab, kap, kb, kp, qb, qp, qb, qp, EME5(554+88), GUB3, KHUB2, KAB
89khub, khup, kb, kp, qb, qp, KHUB, TU10, TUN89a(v89)
90(det) gad, gada, gat, kad, kat, kat., kit9, kt, qd, qt, qid4, GAD, GADA, KAD91KINDA
92aAKKIL (=L 92)92bUMBIN
93SHINIG94di11, dim, tm, t, tim, tum8, t.im, t.m, DIM
95mun, MUN, MUNU96BULUG
96aMENBULUG297a5, ag, ak, aka, aq, aqa, AG, AK, KID3, NA3, SHA5
97adNA3(=L e97, B 97)98ME3
99en, in4, EN ENKUM(99+60+363b+87+532+1524) ENSI(99+532+59) NIBRU(99+313) ZUEN(99+6)   
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009