Signes 550  599
[Accueil] [Remonter] [Signes 1  49] [Signes 50  99] [Signes 100  149] [Signes 150  199] [Signes 200  249] [Signes 250  299] [Signes 300  349] [Signes 350  399] [Signes 400  449] [Signes 450  499] [Signes 500  549] [Signes 550  599]

 

 

550khl, BIBRA, BIBRI, GUKKAL(537+550), KHUL2, UKUSH2551KISHI6, SHEG9
552LIL5553LIL3
554(det) mm, mn, mim, mn, rag, rak, raq, sal, sala, sha12, shal, shel4, BALLA2(536+597+115+ 320+152+554), EME3(554+208), EME5(554+88), EMESH(554+458;LI:562), GAL5, LUKUR(554+532), MI2, MUNUS, MURU5(554+381+168), MURUB2(554+458), NIDLAM(554+211+435), NIDLAM2(554+211), RAG, RAK, SAL, SHAL, ZEKHx(554+333)
554aEGI2, EGIR3 (L:207) (=B 554,84+556,8)   
555rg, rk, rq, sim, sm, s.im, s.u, s.um, zum, z, RIG2, SUM2, ZUM556e5, erish, in5, min4, nm, nin, ERESH, NIN, ZEKH(556+333)
557da4, dam, dm, ta4, tm, tum9(B:399), tum10(L:399), t.a4, t.am, DAM558amat, amtu, GEME2, GIM3
559gu, ku8, q, GU560alla, ALLA, BULUG4(L:60e), NAGAR, NAGARA, TABIRA(132+560), TIBIRA(132+560)
561TUGUL, TUKHUL (=B d561)562kh, KUSHU2
563nig, nik, niq, NIG564el, il5, ili5, SIKIL
565gm, khum, khus, ks, ks., kz, lu4, lum, lumu, nim4, nu4, nm, qm, GUZ, KHUM, LUM, MUR8, NUM2566GUKHSHU(B:568), GUKHSHU2(L:568) (=LM e565)
566bLUGUD3567GAR8, INGAR(324+567), KULLA, MUR7, MURGU, SIG4
568GUKHSHU(L:566), GUKHSHU2(B:566) (=LM e567, LI 566)569sakh4, SUKH3 (=B v569)
570(det; signe de rptition), , 2, 120, ini4(449+570), shina, II(det), MIN571,SHUSHANA
572, SHANABI573, KINGUSILA, KINGUSILI, KINGUSILLA
574dg, dk, dq, rsh, tug, tuk, tuq, DILMUN(231+574), DU12, TUG, TUK, TUKU575das, dash, lig, lik, liq, tn, tas, tas., tash, tasha, taz, tsh, ts, tsh, tz, ur, TESH2, UR
575anesha (=L e575)576GIDIM
577GIDIM4, UDUG, UTUG578a2+30, 2+, 150 (=LL 577', LM 578)
579(det w/396), e4, i4, u4, a, ia6(231+579), me5, tur5, A, ADDIR(579+295+226+ 469+123), ASAL2(579+58+ 167+377), BIR8(579+373), DURU5, E4, ERU4(579+168), ESHA(579+375), ILDAG2(579+170), ILLU(579+322), KASHBIR(214+579+373), ULUSHIN(214+339+579+13), ZAKH2(589+579)579aaa, a-a, ai, aia, aiia, aiiu, aiye, aiyi, aya, aye, ayi, ayya, ayye, ayyi, ayyu, ayu, A-A (=L e579)
579b(det; aussi det w/139) a4, m, AM, IMGAGA(339+579b), SHEG3(=L e579)579cr, ESESH, IR2, ISISH2, SHESH5(=L e579)
579d(det) d, t, iti4(13+579d), itu4(13+579d), AKH5(334+579d), BURANUN(579d+381+228+ 87+461), BURUNUN(579d+ 381+228+87+461), I7, ID2, IT2579eESIR (=L e579)
579fSHEG4580AGAM
581IR6582SHEDU3
583EDURU584ZAKH3
585ESAG585aNIMIN3 (=2PI, 383)
585b(=LL 482)585cNIESH (=3PI, 383)
5864, s, s.a, za, KHALBA2(586+102), LIMNU5, NINI2(586+595), NIR2(586+595), SHUBA(586+102), ZA589a4, a7, gir14, kha, kir9, ku6, ESHTUB(297+381+589), KHA, KU6, ZAKH2(589+579)
590ZUBUD2, ZUGUD591gug, guq, GUG
592bik, pik, piq, se11, si11, sig, sik, siq, s, s, shak6, she19, sh, shik, shiq, zk, zq, SIG5933, ESH5(=L e593)
593a3+20, 3+, 200, ESHSHABA, ESHSHANA, ISHSHEBU (=L e593, B 593, 8-9)593b(Signe de rptition) (=L e593)
594ur4, UR4595push4, t.u, t.un, AGA3, AGARIN3(237+595), DUN3, GIN2, NINI2(586+595), NIR2(586+595), TUN3
596KILIM, KISI5, KISH5, KISHIB2, PESH2, PISH2   
5974, ga4, gar, gara, garak5, kar5, n, ng, nk, nq, qr, sa15(L:381), sa16(?;B:381), sh,  BALLA(536+597+115+ 320+152+211), BALLA2(536+597+115+ 320+152+554), ER2, GAR, LAMMU, LIMMU, NI3, NIG2, NINDA, NINGIDAR(597+295), TUKUMBI(354+597+ 144+481+214)
598a5, 300, , i, y, GESHIA, I2, IA2598b, 6, 360, sh, ASH3, GESHASH
598c7, 420, GESHUMUN, IMIN, UMUN(LM), UMUN7598d8, 480, GESHUSSU, USSU (=B v598d)
598d*(v598d;=B 598d)598e9, 540, GESHILIMNU, ILIMNU
598e*(v598e)   
 

Dernire mise--jour: Mardi 14 Avril 2009